Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů. Dále zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.

Společnost: 

GOLDEN VOICE s.r.o.
IČ: 02504774 , DIČ: CZ02504774
se sídlem: Korunní 588/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapsané u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 220141

Kateřina Koišová, se sídlem V Zahradách 189, Uherské Hradiště 686 01, IČO 07903651, zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Uherské Hradiště, nezapsané v obchodním rejstříku

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 778 090 698
E-mailová adresa: info@iamfit.cz
Web: www.iamfit.cz
(dále jen „prodávající“)

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.iamfit.cz (dále jen „internetový obchod“) jehož provozovatelem je společnost GOLDEN VOICE s.r.o. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4 Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Uzavření smlouvy

2.1 Návrh na uzavření smlouvy (objednávka) je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu prostřednictvím elektronického formuláře, který je umístěn na Stránce. Kupující v objednávce určí množství a druh zboží a způsob doručení. Kupující je povinen uvést jméno a příjmení, telefonní číslo, adresu, e-mailovou adresu. Klepnutím na ikonu „odeslat objednávku“ zašle Kupující objednávku Prodávajícímu. K uzavření kupní smlouvy postačí i samotné dodání zboží Kupujícímu.

2.2 Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři do 3 dnů od přijetí objednávky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím.

2.3 Kupující je oprávněn objednávku zrušit kdykoli před doručením, maximálně však 14 dní po doručení zásilky.

2.4 Od zveřejnění zboží na Stránce je Prodávající vázán Podmínkami jeho prodeje.

2.5 Jakoukoli další elektronickou komunikaci v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran ze smlouvy je Kupující povinen zasílat Prodávajícímu na e-mailovou adresu info@iamfit.cz.

III. Kupní cena, náklady na dodání zboží

3.1 Smluvní strany se dohodly, že Kupující kupuje od Prodávajícího zboží za cenu, která je v době odeslání objednávky Prodávajícímu uvedena na Stránce jako kupní cena zboží.

3.2 Není-li stanoveno jinak, uvedené ceny nezahrnují balení a přepravní náklady.

3.3 Prodej se uskutečňuje na dobírku, platbou kartou (Barion), převodem na účet prodávajícího, nebo hotově při osobním odběru. Kupní cena a náklady spojené s dodáním zboží jsou splatné okamžikem doručení zboží Kupujícímu, nestanoví-li Podmínky jinak.

barion-payment

3.4 Faktura, která zároveň slouží jako dodací list a doklad o koupi bude Kupujícímu doručena v balíku spolu se zbožím.

IV. Dodání zboží

4.1 Místo odběru (dále jen místo určení) je stanoveno dle objednávky Kupujícím. Dopravu do místa určení zajišťuje na požádání Kupujícího v objednávkovém formuláři Prodávající. Prodávající zprostředkuje doručení objednávky pouze do České republiky. 

4.2 Prodávající přijímá objednávky zboží každý den a zpracovává je každý den do 15:00 hodin. Zboží je expedováno každý pracovní den, přičemž lhůta pro dodání zboží je zpravidla 2 pracovní dny. Dodací lhůta se prodlužuje hlavně v případě, že nastaly nepředvídatelné události. Kupující není oprávněn požadovat náhradu škody v souvislosti s nenaplněním dodací lhůty Prodávajícím.

4.3 Kupující je povinen zboží včas a řádně převzít. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu, pásky, resp. pečeti a případně poškození obalu zboží nebo pásky, resp. pečeti ihned oznámit kurýrovi, případně jiné osobě doručující zboží. V případě nesouladu dodaného zboží s objednávkou nebo v případě existence zjevných vad zboží je Kupující povinen tuto skutečnost písemně poznamenat v dodacím listu.

4.4 Není-li poškození nebo částečná ztráta zboží zjevná při jeho převzetí, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení zboží.

4.5 Dodávka se uskutečňuje v obalu zajišťujícím Kupujícímu diskrétnost.

V. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

5.1 Odpovědnost za škodu na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží v místě určení. Převzetí zboží potvrdí Kupující při převzetí zásilky.

5.2 Zboží se stává vlastnictvím Kupujícího převzetím výrobku kupujícím.

VI. Záruka, vady zboží, reklamace, servis

6.1 Prodávající poskytuje na zboží záruku v trvání čtyřiadvaceti (24) měsíců, resp. do doby expirace vyznačené na obalu výrobcem.

6.2 Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho užíváním v rozporu s účelem používání nebo pokyny uvedenými v návodu k použití, mechanickým poškozením, vystavením zboží nebezpečným následkům tepelného a/nebo elektromagnetického záření, působením povětrnostních vlivů a vlivů okolí (vlhkost, prašnost, přímé sluneční záření, vibrace), mechanickým poškozením a neoprávněnými zásahy do zboží.

6.3 Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady je Kupující povinen předložit doklad o koupi zboží (fakturu) a písemně oznámit podstatu vady zboží. Kupující je povinen předat zboží spolu s příslušenstvím. V případě zasílání zboží je Kupující povinen provést všechny úkony potřebné k ochraně zboží před poškozením během přepravy.

6.4 Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadovou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

6.5 Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1 V případě, že Prodávající nemůže splnit smlouvu protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího nejpozději do 14 kalendářních dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží. Kupující má právo na náhradu nákladů, které vynaložil na objednání zboží.

7.2 Doručením oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva zrušuje. Smluvní strany jsou si bez zbytečného odkladu povinny vrátit plnění, která si na základě smlouvy navzájem poskytla.

7.3 Odstoupení od smlouvy musí Kupující oznámit písemnou formou ve formě emailu, který zašle na info@iamfit.cz. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci Kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je doporučeno doručit prodávajícímu zboží spolu s dokladem o zaplacení a pod. a v originálním neporušeném obalu ve formě pojištěné zásilky.

7.4 V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží, které není použito, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozeno nebo neúplné, vrátí Prodávající Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu. Prodávající vrátí cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží Prodávajícímu způsobem určeným Kupujícím v oznámení o odstoupení. V případě, že konec lhůty popřípadě na den pracovního klidu, lhůta se prodlužuje do následujícího pracovního dne.

VIII. Alternativní způsob řešení sporů

8.1 Pokud se Kupující domnívá, že byla porušena jeho práva, nebo není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci, má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu emailem na adrese info@iamfit.cz. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.2 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.3 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., Zákona o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., Zákona o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

8.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

IX. Ochrana osobních údajů

9.1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

9.2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Stránce.

10.2 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.3 Tvrzení na této Stránce nemusí být v souladu s doporučeními zdravotnických institucí ve vaší zemi. Prodávající v žádném případě neodpovídá za škody způsobené nevhodným užíváním nebo skladováním zboží. Užívání a používání zboží je na vlastní odpovědnost Kupujícího.

10.4 Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží
a. který podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze
b. uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

10.5 Kupující bere na vědomí, že Prodávající neodpovídá za vady a vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím Kupujícího.

10.6 Kupující bere na vědomí, že za vady zboží se nepovažují vady vzniklé nesprávným užíváním/používáním, skladováním a jiným nakládáním v rozporu s pokyny prodávajícího a informacemi uvedenými v příbalových letácích, přičemž Prodávající neodpovídá za obsah příbalových letáků ke zboží uváděný výrobcem zboží.

10.7 Prodávající neodpovídá za snížené účinky nebo vlastnosti zboží prezentované v popisu zboží na Stránce nebo přiloženém letáku ke zboží, které je způsobeno zejména: a. používáním nebo užíváním zboží v rozporu s doporučením nebo návodem přiloženým ke zboží nebo uvedeným na Stránce,
b. zdravotním stavem a jeho reakcí, psychickým rozpoložením, životosprávou, hygienickými návyky a celkovým životním stylem Kupujícího.

10.8 Kupující provedením závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje obecně obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené Prodávajícím a že bylo seznámeno s Upozorněním ke zboží uveřejněným na Stránce. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.